เครื่องแยกหินโดยใช้แรงโน้มถ่วง (Suction type gravity stoner)

เครื่องแยกหินโดยใช้แรงสั่นสะเทือน (Suction type vibrating stoner)